Księgowość, biuro rachunkowe RACHMISTRZ - OFERTA

Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ewidencji księgowych, rozliczeń kadr i płac oraz doradztwa gospodarczego.

KSIĘGOWOŚĆ  biuro rachunkowe poznan, ksiegowosc poznan, biuro rachunkowe poznań

W ramach usług księgowych prowadzimy:
 1. księgi handlowe
  • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, księgi pomocnicze, ewidencja analityczna produktów trwałych, ewidencja analityczna wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług),
  • rozliczanie właścicieli,
  • sporządzanie sprawozdań i deklaracji (rocznych i miesięcznych),
  • obsługa spraw kadrowo-płacowych,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Książki przychodów i rozchodów
  • ewidencja kosztów i przychodów,
  • ewidencja analityczna środków trwałych,
  • ewidencja analityczna wyposażenia,
  • ewidencje podatku od towarów i usług,
  • obsługa pracowników, rozliczanie właścicieli,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Ewidencje ryczałtowe
  • ewidencja przychodów według stawek ryczałtu,
  • ewidencja analityczna środków trwałych,
  • ewidencja analityczna wyposażenia,
  • ewidencje podatku od towarów i usług,
  • obsługa spraw kadrowo-płacowych,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Usługi księgowe na rzecz naszych Klientów prowadzimy w biurze Spółki. Oferujemy także możliwość stałego nadzoru nad prowadzeniem księgowości w siedzibie Klienta w szczególności w zakresie:
 • prowadzenia ewidencji obrotu gotówkowego (kasowego i bankowego) i terminowego rozliczenia z budżetem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • weryfikowania ewidencji sprzedaży,
 • nadzorowania spraw kadrowo-płacowych i wynikających z przepisów kodeksu pracy,
 • wyprowadzania zaległości księgowych i korygowania nieprawidłowych ewidencji,
 • zakładania ewidencji pomocniczych,
 • szkolenia pracowników współpracujących ze Spółką.
W ramach obsługi księgowej sporządzamy również deklaracje i zeznania podatkowe, raporty finansowe, sprawozdania dla celów statystycznych, a w razie potrzeby także wnioski kredytowe, biznes plany itp.
Dzięki utrzymywaniu stałego kontaktu z Klientem, sprawujemy na bieżąco nadzór formalno-rachunkowy nad dokonywanymi operacjami gospodarczymi i związanymi z nimi rozliczeniami podatkowymi.

SPRAWY PRACOWNICZE  

W ramach obsługi płacowo-kadrowej wykonujemy następujące czynności:
 1. sporządzanie listy płac,
 2. sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 3. sporządzanie deklaracji ZUS,
 4. wykonywanie obowiązków związanych z obliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne,
 5. przekazywanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,
 6. zgłaszanie zmian danych, a także pośrednictwo w składaniu zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń w terminach ustawowych,
 7. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 8. sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-5, PIT-5L, PIT-8B, PIT-11, PIT-28, PIT-40,
 9. sporządzanie bankowych poleceń przelewów na wynagrodzenia,
 10. sporządzanie bankowych poleceń przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 11. ustalanie praw do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 12. prowadzenie kart zasiłkowych,
 13. weryfikacja rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 14. sporządzanie umów o pracę,
 15. sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę,
 16. sporządzanie świadectw pracy,
 17. nadzorowanie dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy oraz ewidencja urlopowa,
 18. przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

DORADZTWO  biuro rachunkowe poznan, ksiegowosc poznan, biuro rachunkowe poznań

W ramach usług doradczych oferujemy:
 1. bieżące konsultacje polegające na wyjaśnianiu problemów księgowo-podatkowych zgłaszanych przez Klientów,
 2. nadzorowanie w trakcie procesu tworzenia, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 3. sporządzanie wniosków kredytowych,
 4. sporządzanie biznes planów,
 5. sporządzanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej,
 6. analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy,
 7. informowanie o zmianach w prawie podatkowym oraz innych dziedzinach prawa mających wpływ na działalność Klienta, w tym również wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących ewidencji księgowej i podatkowej w związku ze zmianami przepisów,
 8. reprezentowanie będzie udział w postępowaniach przed organami podatkowymi (sporządzanie wniosków, skarg, zażaleń, odwołań).
biuro rachunkowe poznan, ksiegowosc poznan, biuro rachunkowe poznań