kiedy outsourcing księgowości ma sens
Kiedy outsourcing obszarów księgowości oraz kadr i płac ma sens?
16 września 2019
Pokaż wszystkie

Księgi rachunkowe – czym są i jak je prowadzić?

księgi rachunkowe

Zamierzasz prowadzić księgi rachunkowe? Nie do końca jednak wiesz, jak się je prowadzi i liczysz na to, że ktoś Ci wyjaśni? ksiąg rachunkowych to obowiązek niektórych podmiotów. Warto więc wiedzieć, kiedy prowadzenie ksiąg rachunkowych jest konieczne.

Czym jest księga rachunkowa?

Księga rachunkowa to nic innego jak pewnego rodzaju zestawienie, które uwzględnia zapisy księgowe uporządkowane chronologicznie. Przedstawiają one obroty i salda, a także wykaz aktywów i pasywów firmy. Elementy, jakie składają się na księgę rachunkową to:

  • dziennik
  • księga główna
  • księgi pomocnicze
  • zestawienie obrotów i sald
  • wykaz składników aktywów i pasywów

Kto musi prowadzić księgę rachunkową?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają spółki handlowe i cywilne, a także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie. Ponadto wymienić należy tu jednostki organizacyjne, które działają na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zalicza się również jednostki organizacyjne działające według przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają gminy, powiaty, województwa oraz ich związki. Dodatkowo w grupie podmiotów obarczonych tym obowiązkiem znajdują się jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – wyłącza się tu spółki cywilne, jawne i partnerskie. Obowiązek ten mają oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. Nie można tu zapominać o jednostkach, które przykładowo na realizację zamierzonych działań otrzymują dotacje, subwencje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy funduszów celowych.

Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym roku dniem tym jest 1 października 2019 r. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu zawiera tabela nr 190/A/NBP/2018, zgodnie z którą wynosi on 4,2795 zł.

Tak więc dotyczy to podmiotów gospodarczych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2018 r. przekroczyły 8.559.000 zł.

Na czym polega prowadzenie księgi rachunkowej?

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone według zaleceń i zasad wynikających głownie z ustawy o rachunkowości w dostosowaniu do wymogów przepisów podatkowych. To ma wpływ na poprawność tej formy ewidencji. Dzięki temu każdy podmiot prowadzi ją identycznie.

Zasady prowadzenia księgi rachunkowej

Księga rachunkowa musi być prowadzona chronologicznie. Powinna zawierać bieżące informacje, wraz z datami. Księgę tę należy również prowadzić w porządku systematycznym, dzięki któremu można uzyskać informacje w odpowiednich przekrojach. O co konkretnie chodzi? Mianowicie o to, by było można odróżnić kategorie rachunkowe ważne pod względem oceny sytuacji majątkowej, a także kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Najważniejsze informacje wynikające z ksiąg rachunkowych

Lista najważniejszych informacji nie jest długa, ale obejmuje stan środków pieniężnych i majątku, należności, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz niezbędnych danych potrzebnych do określenia sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Ponadto informacje zawarte w księgach rachunkowych powinny zapewnić prawidłowe wypełnienie wszystkich obowiązków podatkowych ciążących na przedsiębiorstwie.

Podsumowanie

Tak naprawdę prowadzenie księgi rachunkowej wymaga dużej wiedzy rachunkowej, podatkowej i z wielu innych pokrewnych obszarów. Spełnienie tak wielu wymagań do prowadzenia pełnej księgowości spełniają wyspecjalizowane firmy – biura rachunkowe. Jeżeli się upewniłeś, że musisz prowadzić księgi rachunkowe, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym. Zapewnimy Tobie fachową pomoc w prowadzeniu biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *